Home

Zdravstveni radnici

Menu

Uslovi korišćenja

Ovaj veb-sajt je u vlasništvu kompanije Chiesi Farmaceutici S.p.A., italijanske kompanije sa sedištem na adresi Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italija. (u daljem tekstu „Chiesi“, „mi“, „nama/nas“, „naše“).

Da bi pristupio veb-sajtu, korisnik (u daljem tekstu „Korisnik“, „vi/vama/vas“, „vaše“) mora pažljivo da pročita i prihvati odredbe i uslove („Uslovi“) navedene u nastavku.

Ako ne prihvatate Uslove, trebalo bi da napustite Veb-sajt.

1. Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, prava intelektualne svojine i sva druga prava koja se odnose na proizvode, postupke i tehnologije opisane na Veb-sajtu pripadaju kompaniji Chiesi. Ovlašćeni ste da koristite i reprodukujete sadržaj Veb-sajta samo za interne informacije, pod sledećim uslovima: ( i ) sadržaj nije izmenjen ni na koji način; (ii) grafički elementi nisu odvojeni od povezanog teksta; (iii) daćete izjavu o odricanju od autorskih prava u kojoj pominjete da su sva prava rezervisana za Chiesi.

Zabranjeni su bilo kakvo objavljivanje ili komercijalna upotreba materijala sa Veb-sajta bez izričitog pristanka kompanije Chiesi. Svako drugo pravo ili dozvola koji nisu izričito pomenuti u ovim Uslovima smatraće se zadržanim. Intelektualna svojina drugih strana biće identifikovana gde god je to moguće i Chiesi će priznati njihova prava.

2. Informacije na Veb-sajtu

Sve informacije objavljene na Veb-sajtu navode se bez ikakvih garancija. Chiesi će se uvek truditi da informacije objavljene na Veb-sajtu budu tačne i aktuelne, ali to ne podrazumeva nikakvu garanciju u pogledu tačnosti i pouzdanosti takvog sadržaja. Sadržaj Veb-sajta vam se pruža samo u informativne svrhe i bez ikakvih garancija, uslova ili drugih odredbi.

Chiesi može povremeno da ažurira Veb-sajt i njegov sadržaj, uključujući opise proizvoda i dostupnost, bez prethodne najave.

3. Ograničenje odgovornosti

U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, kompanija Chiesi neće biti odgovorna ni za kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili egzemplarnu štetu, uključujući, između ostalog, štetu zbog gubitka profita, reputacije, korišćenja podataka ili druge nematerijalne gubitke koji proističu iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Veb-sajta.

Korisnik će obeštetiti i osloboditi odgovornosti kompaniju Chiesi i njenu matičnu kompaniju, podružnice, filijale, službenike, direktore, zastupnike, zaposlene i dobavljače u pogledu bilo kakvog potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade koje je uputila bilo koja treća strana zbog vašeg kršenja ovih Uslova, kao i zbog kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

Ovo ograničenje odgovornosti nema za cilj da prekorači obavezna zakonska ograničenja ili ona koja su primenljiva na slučajeve zle namere ili teškog nemara.

4. Važeći zakon

Ovi Uslovi će se tumačiti i regulisati u skladu sa italijanskim zakonom. Za sve sporove koji proizilaze iz ovih Uslova biće nadležan Sud u Parmi.

5. Promocija i poziv na kupovinu

Informacije sa ovog Veb-sajta nisu navedene u promotivne svrhe niti predstavljaju ponudu ili poziv na propisivanje, kupovinu ili snabdevanje, kao ni reklamiranje ili obavljanje bilo koje druge transakcije u vezi sa proizvodima koji nose brend Chiesi.

6. Veze

Veze ka sajtovima trećih strana se objavljuju na ovom Veb-sajtu radi pogodnosti Korisnika. Chiesi izričito odbija bilo kakvu odgovornost u vezi sa informacijama koje potiču od trećih strana.

 

посета

Chiesi on the web

Za pacijente: U slučaju potrebe da prijavite neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo, obratite se svom lekaru i zamolite ga da popuni i podnese relevantni izveštaj o slučaju nadležnom zdravstvenom organu, u skladu sa važećim zahtevima vigilance u Vašoj zemlji. U svakom slučaju, podsećamo Vas da svaki pacijent može direktno prijaviti sve takve slučajeve nacionalnom sistemu prijavljivanja na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

 

Za zdravstvene radnike: Ukoliko ste upoznati sa slučajem neželjene reakcije na medicinsko sredstvo, prijavite je svom zdravstvenom organu u skladu sa zahtevima regulative iz oblasti vigilance. Prijavu možete izvršiti bilo elektronskim putem, preko ePortalMS Agencije (https://ms.alims.gov.rs) ili na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

RethinkFabry.rs

Sada napuštate RethinkFabry.rs. Sajt na koji ulazite nije vlasništvo kompanije RethinkFabry.eu niti ona njim upravlja.

U REDU